Konsulentstödda familjehem

Stiftelsen Bergslagsgårdars upptagningsområde är hela landet. Våra familjehem finns i Mellansverige.

Familjehemmen är utredda utifrån välbeprövade metoder och erbjuds fortlöpande utbildning. En familjevårdskonsulent har beredskap dygnet runt. Våra familjevårdskonsulenter har var och en maximalt åtta pågående placeringar.

Vi har drygt 100 familjehem vilket ger oss unika möjligheter att matcha vårdtagaren med rätt familjehem. Ca 40 familjehem är särskilt lämpliga och erfarna för att ta emot vuxna vårdtagare med missbruk och/ eller psykiska funktionshinder.

Våra arbetsmetoder följer Stiftelsen Bergslagsgårdar grundtankar om att det är vanliga familjers vardagskompetens, sociala intresse, engagemang, erfarenheter och kontaktnät som utgör de basala förutsättningarna för vårdtagarens förbättrade livskvalité. Vårdtagaren ska tillsammans med familjehemmet, familjevårdskonsulent och uppdragsgivare aktivt ta itu med sin sociala situation och problematik.

Familjehemmen ska erbjuda en trygg, drogfri vardagsmiljö med möjlighet till social träning, känslomässig utveckling och personlig förändring. Familjehemmen ska stimulera till skapande av nya sociala nätverk för att minska social isolering.

Stiftelsen Bergslagsgårdar familjehemsvård har ett strukturerat behandlingsinnehåll. Stiftelsen Bergslagsgårdars arbetar med att kartlägga vårdtagarens ekonomiska situation, ADL- träning, social färdighetsträning klienten får möjlighet att öva färdigheter i vardagslivet, deltar i matlagning, tvättning m.m. Familjehemmet stöttar vårdtagaren i att stärka ett positivt nätverk och att bygga upp nya sociala nätverk. Vårt mål är att vårdtagaren ska normaliseras ut i samhället.

Jour- och akutplaceringar

Stiftelsen Bergslagsgårdar har flera kontrakterade jourhem och flera familjehem som kan ta emot jour- och akutplaceringar.