Familjehem för barn och unga 0-20 år

Familjehem

Genom god kvalité på vår handledning, bra matchning före placering och stöd dygnet runt ger vi familjehemmen goda förutsättningar att lyckas med sitt uppdrag. Många familjer har lång erfarenhet av att ta emot barn och ungdomar som placeras av olika skäl. Det kan bl.a. handla om omsorgssvikt, skolproblematik, missbruk och/eller neuropsykiatrisk problematik.

För att försäkra oss om familjehemmens kapacitet och förmåga är vi noggranna i vårt utredningsarbete. Allt för att skapa så trygga och bra förhållanden som möjligt för det placerade barnet/den unge. Utredningsarbetet innehåller hembesök, inledningsvis används BRA-fam, djupintervju, referenstagning och registerkontroll. Registerkontroll inhämtas årligen från Rikspolisstyrelsen, Kronofogdemyndigheten, socialnämnd och Försäkringskassan.

Stiftelsen Bergslagsgårdar har drygt 70 familjehem för barn- och ungdomar. För att ge familjehemmen ett bra och nära stöd har vi aldrig mer än 15 mil från kontoren i Örebro, Karlstad och Västerås till familjehemmen.

En familjevårdskonsulent ger handledning i familjehemmet minst varannan vecka, initialt en gång per vecka. Familjerna handleds utifrån vår egen utarbetade modell som bygger på hörnstenarna stöd, vägledning, process och kontroll. Familjehemmen får fortlöpande utbildning genom att de erbjuds 3 – 4 föreläsningar per år. Sju familjehem är speciellt utbildade i traumamedveten omsorg. Vi genomför en grundutbildning som Socialstyrelsen arbetat fram, ”Ett hem att växa i” vilken är obligatorisk för alla familjehem som tar emot barn och ungdomar. Ersättningen består av ett arvode och en skattefri omkostnadsersättning. Våra arvoden är något högre än SKL rekommenderar.

Jourhem/akutplaceringar

Stiftelsen Bergslagsgårdar har flera kontrakterade jourhem som enbart arbetar med akut- och jourplaceringar.

Jourtelefon

Våra familjehem/jourhem har tillgång till jourhavande familjevårdskonsulent dygnet runt, året runt.

Kontaktfamilj/ kontaktperson

Barn- och ungdomsenheten kan även erbjuda kontaktfamiljer och kontaktpersoner.

Familjevårdskonsulenter

Inom Barn- och ungdomsenheten arbetar åtta familjevårdskonsulenter. De är socionomer med lång erfarenhet av socialt arbete och har utbildning i BBIC, anknytningsteori och omsorgssvikt, lågaffektivt bemötande samt TMO (Traumamedveten omsorg). Familjevårdskonsulenterna har erfarenheter och vidareutbildningar från andra områden inom socialt arbete med barn och unga.

Vilka placeras i våra familjehem?

Stiftelsen Bergslagsgårdar tar emot barn- och ungdomar från hela landet. Även föräldrar med barn samt akut/ jourplaceringar i jourhem eller familjehem.

Några av skälen till en placering kan vara:

  • Omsorgsbrist i hemmiljön
  • Skolproblematik
  • Psykosocial problematik
  • Psykiatrisk problematik
  • Social problematik
  • Missbruk
  • Neuropsykiatrisk problematik
  • Funktionshinder
  • Ensamkommande barn
  • Hedersrelaterad problematik – Skyddat boende