Familjehem - Vuxna

Vem kan bli familjehem för vuxna?

Familjehem kan se ut på många olika sätt. Man kan exempelvis vara ett par med eller utan barn, ensamstående, gift eller sambo. Erfarenhet av beroendeproblematik, kriminalitet, psykisk ohälsa och NPF diagnoser ser vi som en stor fördel i uppdraget. Boendet kan se olika ut, en del familjehem bor i lägenhet, andra i villa eller på landet. Det finns alltid behov av familjehem med olika bakgrund, erfarenheter, religionstillhörighet, etnicitet och liknande utifrån den placerades olika behov. Den som vill bli familjehem behöver ha tid och utrymme, både fysiskt och känslomässigt. Ett uppdrag som familjehem kräver bland annat att man kan hjälpa den placerade i kontakten med myndigheter, sysselsättning, ADL och motivera till ett nyktert liv. Som familjehem ingår man i ett team runt den placerade tillsammans med konsulent, socialtjänst och ibland andra instanser som alla samarbetarför den placerades bästa. Det är viktigt att man lever ett tryggt och stabilt liv med ordnade förhållanden gällande boende,ekonomi, arbete och relationer. Om man har egna barn bör de vara äldre än tre år när man tar emot en placering.

Kan man arbeta om man är familjehem för vuxna?

Att ta emot en vuxen i sitt hem kräver att en är hemma på heltid, alternativt att man har möjlighet att erbjuda den placerade sysselsättning. Flera av våra familjehem bor på gårdar där det blir naturligt att man som placerad är med familjehemmet i de arbetsuppgifter som behöver göras, utifrån den placerades förmåga.

Vad krävs av boendet?

Hemmet måste vara ändamålsenligt för målgruppen. Den som placeras ska ha tillgång till ett eget rum.

Kan man ta emot flera placeringar?

Vi har familjehem som tar emot flera placeringar. Viktigt är att ta hänsyn till den som redan är placerad så det blir en bra matchning.

Kan vi påverka vilken vuxen som placeras hos oss?

Som familjehem har man ofta ett önskemål om vilken målgrupp som passar familjen. När vi får en förfrågan från socialtjänsten ringer vi och har en dialog med våra familjehem och ger den information vi fått kring den som ska placeras. Då har man som familjehem möjlighet att ställa fler frågor. Ibland bokas studiebesök där man som familjehem ges möjlighet att träffa den placerade och därefter ta beslut om placering skall göras och när.

Varför blir vuxna placerade i familjehem?

Gemensamt för de vuxna som placeras är att det har uppstått svårigheter i dennes livssituation. Det kan exempelvis finnas en beroendeproblematik, kriminalitet, psykisk ohälsa eller att man varit utsatt för våld. Under tiden i familjehemmet ska den placerades ges möjlighet att få stöd i det som ligger till grund kring varför man placeras.

Stöd till familjehemmet

Vilket stöd får man som familjehem?

Alla Bergslagsgårdars familjehem får en egen konsulent som ansvarar för stöd och handledning till familjehemmet. Vi är måna om att ge ett gott stöd och har en tät kontakt med alla familjehem och vi handleder på plats i familjehemmet varannan vecka. Därutöver finns vi tillgängliga på telefon under kontorstid och via telefonberedskap under dygnets alla övriga timmar, året om.

Vilket stöd får den vuxne?

Socialtjänsten är ytterst ansvariga för placeringen och alla placerade har en egen handläggare som träffar den vuxne regelbundet. Ofta går konsulenten in och ger enskilt stöd till den placerade, även andra aktörer kan bli aktuella som stödjande instanser så som psykiatrin eller öppenvården.

Får man utbildning?

Ja, vi på Bergslagsgårdar utbildar alla våra familjehem kontinuerligt under året för att fylla på med aktuell och relevant information. Dessa utbildningar sker med våra andra familjehem, då ges även utrymme att dela erfarenheter med varandra.

Får man ersättning?

Ja, ersättningen består av en arvodesdel och en omkostnadsdel. Arvodesdelen kan ses som en ersättning för att man har ett uppdrag som familjehem. Arvodesdelen är beskattningsbar och pensionsgrundande. Omkostnadsdelen ska täcka de kostnader som uppstår när den vuxne bor i familjen, till exempel mat, kläder, fritidsaktiviteter och fickpengar.

Från utredning till placering

Hur går en familjehemsutredning till?

I utredningen pratar vi om bakgrund och uppväxt, förmågan att vägleda, nuvarande situation med arbete och liknande men även om levnadsvanor och hur familjen fungerar. Om det finns biologiska barn i familjen pratar vi även med dem. En familjehemsutredning har två syften. Dels måste vi kunna bedöma om man är lämplig som familjehem, dels måste vi få en god bild över er livssituation för att kunna matcha in rätt person i er familj. Vi behöver också se vilka styrkor och utvecklingsområden som finns för att kunna anpassa handledningen och stödet på rätt sätt. I utredningen ingår också registerutdrag från Polisens misstanke-och belastningsregister, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten, Transportstyrelsen, Socialtjänsten och i förekommande fall även från Länsstyrelsen. Utredningen innefattar även referenstagning.

Hur lång tid tar en utredning?

Det varierar men i genomsnitt tar en utredning cirka 2-3 månader från första kontakten tills den är klar.

Hur lång tid tar det tills vi får en placering?

Det ser olika ut, ibland går det fort och ibland kan det ta längre tid. Hur lång tid det tar beror dels på vilka vuxna som behöver placeras just då, hur deras behov ser ut och hur man kan matcha det mot lediga familjehem.

Hur går matchningen till?

Grunden är den vuxnes behov och om det finns några avgörande faktorer som man behöver tänka på, ex närhet till andra stödjande instanser. Den vuxnes behov matchas mot familjehemmets möjligheter att möta upp dessa. Vi försöker alltid få så många delar som möjligt att stämma överens för att det ska bli så bra som möjligt.

Olika typer av placeringar

Det finns två typer av placeringar inom vuxen vilka vi tar emot: frivillig placering enligt Socialtjänstlagen 4:1 SoL samt §27 LVM. Vid en §27 finns en tydlig ram kring uppdraget där den placerade hämtas tillbaka till LVM hemmet om man avviker eller frångår planeringen.

Vad händer sedan?

Hur länge får den vuxne stanna?

Insatsen för den vuxne övervägs var tredje eller var sjätte månad. Då beslutas om placeringen ska fortgå eller avslutas. Placeringar kan vara allt från några månader till mer än ett år.

Hur går det till när placeringen avslutas?

När målet med placeringen är uppfyllt avslutas placeringen. För vuxna är nästa steg ofta någon form av eget boende. I vissa fall finns familjehemmet med som stöd under en övergångsperiod.

Hur ser kontakten ut när den vuxne flyttat?

Det ser väldigt olika ut. Vissa placeringar och familjehem har tät och nära kontakt även efter placeringen, några har sporadisk kontakt och andra har ingen kontakt.

Familjehem - Barn/Ungdom

Vem kan bli familjehem för Barn/Ungdom?

Familjehem kan se ut på många olika sätt. Man kan exempelvis vara ett par med eller utan barn, ensamstående, gift eller sambo. Har man inte egna biologiska barn är det viktigt att man har erfarenhet av barn på andra sätt, exempelvis genom sitt arbete. Även boendet kan se olika ut, en del familjehem bor i lägenhet, andra i villa eller på landet. Det finns alltid behov av familjehem med olika bakgrund, erfarenheter, religionstillhörighet, etnicitet och liknande utifrån att de barn och unga som placeras har olika behov. Den som vill bli familjehem behöver ha tid och utrymme, både fysiskt och känslomässigt, för att ta emot ett barn i sitt hem. Ett uppdrag som familjehem kräver bland annat att man kan hjälpa barnet med läxor, stötta i fritidsaktiviteter och med kamratkontakter. I många fall ingår att barnet har kontakt med sina föräldrar och/eller andra personer i sitt nätverk, vilket familjehemmet ofta behöver vara behjälpliga i. Som familjehem ingår man i ett team runt barnet tillsammans med konsulent, socialtjänst och ibland andra instanser som alla samarbetarför barnets bästa. Det är viktigt att man lever ett tryggt och stabilt liv med ordnade förhållanden gällande boende,ekonomi, arbete och relationer. Om man har egna barn bör de vara äldre än tre år när man tar emot ett placerat barn.

Kan man arbeta om man är familjehem för Barn/Ungdom?

Många familjehem fortsätter att arbeta på samma sätt som tidigare. Ibland kan det krävas eller finnas önskemål om att man går ner i arbetstid en period eller att man är tjänstledig på heltid i början av placeringen för att barnet ska få tid att lära känna sin nya familj. Om uppdraget kräver att man är hemma kan man ersättas för förlorad arbetsinkomst.

Vad krävs av boendet?

Hemmet måste vara barnsäkert, både inomhus och utomhus. Barn och unga som placeras ska ha tillgång till ett eget rum.

Kan man ta emot flera barn?
Om syskon behöver placeras försöker man placera dem tillsammans om det är möjligt och om det är det bästa för barnen. Ibland kan barnen ha så olika behov att de gynnas bättre av att inte bo tillsammans.

Om det är barn som inte kommer från samma familj behöver det vara stabilt kring det första barnet och det behöver ha gått en tid innan man tar emot ytterligare barn i familjen. En bedömning görs dock alltid om vad som är det bästa för det barn som redan är placerat i familjen och det krävs att man samråder med övriga som finns runt barnet.
Kan vi påverka vilket barn/ungdom som placeras hos oss?

Som familjehem kan man ha önskemål om exempelvis ålder och vilket barn som skulle fungera bäst ihop med övriga familjen.Här spelar olika faktorer in, exempelvis ålder på familjehemmet och även ålder på andra barn som kanske finns i familjen. En grundregel är att barn som placeras inte ska vara i exakt samma ålder som andra barn i familjen då det blir en konkurrenssituation som innebär en risk för sammanbrott. Lämplig åldersskillnad brukar vara minst två år.

Måste barnet byta skola?

Ibland kan barnet gå kvar i sin tidigare skola om det är det bästa men ofta är det avståndet som avgör att det blir ett skolbyte om familjehemmet bor i en annan kommun.

Varför blir barn placerade i familjehem?

Gemensamt för de barn och unga som placeras är att det har uppstått svårigheter i familjen som gör att man behöver få komma till en annan familj för att må bra och för att utvecklas på ett positivt sätt.Orsaken till att barn behöver placeras kan vara att föräldrarna brister i omsorgen om barnet. Det kan exempelvis finnas ett missbruk, psykisk ohälsa eller barnet kan ha blivit utsatt för våld eller sexuella övergrepp. Äldrebarn/unga kan även placeras på grund av eget beteende. En placering kan vara frivillig med samtycke från föräldrarna via Socialtjänstlagen eller med tvång via LVU (Lagen om vård av unga).

Har barnet kontakt med sina föräldrar?
Utgångspunkten är att varje barn ska ha kontakt med sina föräldrar om det är möjligt. För varje barn görs en individuell umgängesplan som bland annat innehåller var och hur ofta barn och föräldrar ska träffas. Planen utformas efter barnets behov och föräldrarnas förutsättningar.

Stöd till familjehemmet

Vilket stöd får man som familjehem?

Alla Bergslagsgårdars familjehem får en egen konsulent som ansvarar för stöd och handledning till familjehemmet. Vi är måna om att ge ett gott stöd och har en tät kontakt med alla familjehem och handleder på plats i familjehemmet varannan vecka. Därutöver finns vi tillgängliga på telefon under kontorstid och via telefonberedskap under dygnets alla övriga timmar, året om.

Vilket stöd får barnet?

Socialtjänsten är ytterst ansvariga för placeringen och alla placerade barn har en egen handläggare som träffar barnet regelbundet. En del barn har också behov av stöd från andra, exempelvis från Barn-och ungdomspsykiatrin.

Får man utbildning?

Ja, Socialstyrelsens utbildning Ett hem att växa i är obligatorisk för alla Bergslagsgårdars familjehem. Utbildningen innehåller olika områden så som exempelvis lagstiftning, placerade barns hälsa och skolgång, anknytning, relationer och hur man som familjehem kan bemöta barn med olika svårigheter. Vi erbjuder alla familjehem 3 – 4 utbildningsdagar/föreläsningar per år med skiftande och aktuella teman.

Får man ersättning?

Ja, ersättningen består av en arvodesdel och en omkostnadsdel. Arvodesdelen kan ses som en ersättning för att man har ett uppdrag som familjehem men den kan också användas som en kompensation om man själv väljer att exempelvis gå ner i arbetstid för att kunna vara hemma mer med barnet. Arvodesdelen är beskattningsbar och pensionsgrundande. Omkostnadsdelen ska täcka de kostnader som uppstår när barnet eller ungdomen bor i familjen, till exempel mat, kläder, fritidsaktiviteter och fickpengar.

Från utredning till placering

Hur går en familjehemsutredning till?
I utredningen pratar vi om bakgrund och uppväxt, föräldraförmågor, nuvarande situation med arbete och liknande men även om levnadsvanor och hur familjen fungerar. Om det finns biologiska barn i familjen pratar vi även med dem.
En familjehemsutredning har två syften. Dels måste vi kunna bedöma om man är lämplig som familjehem, dels måste vi få en god bild över er livssituation för att kunna matcha in rätt barn i er familj. Vi behöver också se vilka styrkor och utvecklingsområden som finns för att kunna anpassa handledningen och stödet på rätt sätt.
I utredningen ingår också registerutdrag från Polisens misstanke-och belastningsregister, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten, Transportstyrelsen, Socialtjänsten och i förekommande fall även från Länsstyrelsen.
Utredningen innefattar även referenstagning från flera personer och från skola/förskola om det finns biologiska barn i den åldersgruppen.
Hur lång tid tar en utredning?

Det varierar men i genomsnitt tar en utredning cirka 2–4 månader från första kontakten tills den är klar.

Hur lång tid tar det tills vi får ett barn?

Det ser olika ut, ibland går det fort och ibland kan det ta längre tid. Hur lång tid det tar beror dels på vilka barn som behöver placeras just då, hur deras behov ser ut och hur man kan matcha det mot lediga familjehem.

Hur går matchningen till?

Grunden är barnets behov och om det finns några avgörande faktorer som man behöver tänka på, exempelvis levnadssätt, religion eller allergier. Barnets behov matchas mot familjehemmets möjligheter att svara upp på just det barnets behov. Vi försöker alltid få så många delar som möjligt att stämma överens för att det ska bli så bra som möjligt både för barnet och för familjehemmet.

Juridik

Blir familjehemmet vårdnadshavare för barnet?

Nej, barnets föräldrar är fortfarande vårdnadshavare juridiskt.Familjehemmet sköter om den dagliga vården medan socialtjänsten har ett grundläggande ansvar för placeringen.

Om jag behöver ta ledigt från jobbet, hur fungerar det vid en familjehemsplacering?

I uppdraget ingår att kunna ta ledigt för att vara med på olika möten, exempelvis uppföljningsmöten med socialtjänsten, skola, hälso- och sjukvård eller barnpsykiatri samt för handledning.

Vad gäller vid vård av sjukt barn (vab)?

Om familjehem behöver vara hemma från arbete för att vårda sjukt barn gäller Försäkringskassans regler. Det betyder att i de flesta fall när barnet varit placerad över tid så gäller samma regler för familjehem som för föräldrar i allmänhet.

Vilken skillnad är det på frivillig och icke frivillig placering?

Det finns två typer av placeringar: frivillig placering enligt Socialtjänstlagen där de biologiska föräldrarna har samtyckt till placering och placering enligt Lagen om vård av unga, (LVU).Oavsett vilken lagstiftning som ligger till grund för placeringen eftersträvas alltid ett samarbete då det gynnar barnet och placeringen. Vid placering enligt LVU har socialtjänsten större befogenheter att exempelvis reglera hur umgänget mellan barn och förälder ska se ut.

Vad händer sedan?

Hur länge får barnet stanna?

Barnet får stanna tills målet med placeringen är uppfyllt vilket innebär att barnet ska ha fått sina behov tillgodosedda.Som längst kan det vara tills barnet är 21 år eller har gått ut gymnasiet. Det kan vara svårt som familjehem att förhålla sig till att man aldrig kan säga från början hur länge barnet kommer stanna i familjehemmet och det är något man får hjälp och stöd i att hantera.

Hur går det till när placeringen avslutas?

Målet är att barnet ska kunna återvända till sin familj, men det är inte alltid som det blir så. I de fall det beslutas att barnet ska flytta hem görs en planering utifrån barnets bästa. I den mån det går bör hem flytten vara anpassad efter hur länge barnet har varit placerat i familjehemmet och efter barnets ålder.

Hur ser kontakten ut när barnet har flyttat hem?

Det är ofta önskvärt och bra för barnet att det finns en kontakt även efter hemflytt men det ser olika ut för alla barn bland annat beroende på hur barnets föräldrar, familjehemmet och barnet vill att det ska se ut.